NetApp 00V6868  

Mem Card FRU, FlashCache PCIe, 1TB, IBM, R7